System för arbetstidsredovisning

Tidrapportering syftar till att förbättra ett företags eller organisations verksamhet på många plan, det ger helt enkelt ett mycket gynnsamt underlag för framtida beslut om resursbeläggning och prioriteringar.

Personalkostnader bör fördelas rätt

Personalkostnaden är den största kostnadsposten i nästan alla större företag, som erbjuder någon typ av tjänster eller produkter. Det är därför grundläggande att man har en strukturerad och rättvisande fördelning av denna kostnad för att skapa goda beslutsunderlag, vilka i sin tur är A och O för att man inom företaget ska kunna leda den dagliga verksamheten på bästa sätt. Med andra ord handlar det om att personalkostnaderna bör fördelas rätt mellan olika projekt och enheter. Det är viktigt med en korrekt uppfattning om arbetsmomentens tidsmässiga ram både inom företaget som externt mot kunder. Företaget vill ju självklart fakturera sina kunder på ett lojalt och seriöst sätt, där varje kostnad har sin rättvist beräknade skörd.

Stora fördelar med tidsredovisning

Tidsredovisning kan innebära en rapportering på den tid som personal inom företaget lägger på olika moment, projekt och aktiviteter. Med ett rättvist och modernt system är det möjligt att även se till att arbetstiden fördelas på ett gynnsamt sätt mellan de olika enheterna och jobben. Fördelen med att använda ett system för tidredovisning är även att det anpassas helt utifrån verksamhetens bransch, rutiner och storlek. När ledningen inom ett företag ska ta viktiga beslut kring exempelvis en produkt eller erbjuden service, behövs transparent beslutsunderlag, vilket man enkelt kan få med hjälp av arbetstidsredovisning som tydligt ger förutsättningar för att beräkna tidsåtgång och även kostnader på minsta detaljnivå.

Även om tidsredovisning av allt att döma enbart ger fördelar till företaget så är det idag många verksamheter som inte använder sig av något särskilt system för den här typen av redovisning. Flera orsaker ligger oftast bakom detta. Bland annat kan det i vissa fall finnas ett visst motstånd bland personalen som grundar sig i att de känner sig allt för kontrollerad och att ledningen inte litar på de anställda. En annan vanlig bakomliggande orsak till att företag inte använder sig av tidsredovisning är det faktum att många felaktigt tror det handlar om ett krångligt och tidsslösande moment.